Реклама

Объявления

Лексикологія

Янв

Оновлений варіант

Жданова Л. А. Лексикологія від греч. lexikós 'стосовний до слова' lexis - 'слово' і logos 'слово, навчання'  [1] - розділ мовознавства, що вивчає лексику словниковий склад мови й слово як одиницю лексики. Однієї з основних завдань лексикології є дослідження значень слів і фразеологізмів[2] , вивчення багатозначності, омонімії, синонімії, антонімії й інших відносин між значеннями слів. У сферу ведення лексикології входять також зміни в словниковому складі мови, відбиття в лексиці соціальних, територіальних, професійних характеристик людей, які говорять мовою їх прийнято називати носіями мови. У рамках лексикології досліджуються шари слів, виділювані по різних підставах: по походженню споконвічна й запозичена лексика, по історичній перспективі застарілі слова й неологізми, по сфері вживання загальнонародна, спеціальна, просторічна й т.д., по стилістичному фарбуванню межстилевая й стилістично пофарбована лексика

Лексикологія як наука про слово, його значенні й словниковому складі мови

Лексика

Лексика - це сукупність слів мови, його словниковий лексичний склад. Іноді цей термін використовується в більше вузькому значенні - стосовно окремих шарів словникового складу застаріла лексика, суспільно-політична лексика, лексика Пушкіна й т.д.. Основна одиниця лексики - слово

Лексика безпосередньо звернена до дійсності, тому вона дуже рухлива, сильно змінює свій склад під впливом зовнішніх факторів. Виникнення нових реалій предметів і явищ, зникнення старих веде до появи або відходу відповідних слів, зміні їхніх значень. Лексичні одиниці не зникають раптово. Вони можуть довго зберігатися в мові як застаріваючі або застарілі слова историзмы, архаїзми. Нові слова неологізми, зробившись загальновживаними, закріпившись у мові, втрачають властивість новизни. Лексика національної мови завжди взаємодіє з лексикою інших мов - так з'являються запозичення. Зміни в лексичному складі відбуваються постійно, так що точна кількість всіх слів мови принципово неможливо підрахувати

У лексиці знаходять висвітлення соціальні, професійні, вікові розходження усередині язикового колективу. Відповідно до цього виділяються різні шари слів. Різні соціальні й професійні об'єднання людей поряд із загальновживаною використовують у спілкуванні лексику обмеженого вживання. Наприклад, у мовленні студентів часто можна почути слова, що ставляться до студентського жаргону, люди однієї професії вживають специфічну для цієї професії спеціальну лексику - терміни й профессионализмы. У мовленні людини, що володіє літературною мовою, можуть проявлятися риси одного з російських діалектів самі діалекти, або говори, вивчає наука діалектологія. Такі вкраплення кваліфікуються як діалектизми. У кожній мові виділяються групи слів з різними стилістичними характеристиками. Стилістично нейтральні слова можуть уживатися в будь-якому стилі мовлення й становлять основу словника. На їхньому тлі виділяються стилістично пофарбовані слова - вони можуть належати "високому"або "низькому"стилю, можуть бути обмежені певними типами мовлення, умовами мовного спілкування наукова, офіційно-ділова, книжкова лексика й т.д..

Предметом нашого вивчення є лексика сучасної російської літературної мови.  У широкому змісті сучасним уважається мова від Пушкіна до наших днів, у вузькому - його нижня границя відсунута до середини XX століття

Роз'яснення вимагає також визначення "літературний". Літературна мова не можна плутати з мовою літератури. Поняття "російська літературна мова"протипоставлено поняттю "національна загальнонародна російська мова". У національну загальнонародну лексику включаються всі перераховані вище словникові шари в тому числі говори, просторіччя, жаргон. Основу літературної мови становить літературна лексика й фразеологія, за його рамками залишаються просторіччя, жаргони, діалектні слова. Літературна мова відрізняється нормированностью й кодифікованістю, тобто письмової узаконенностью цієї норми, що зафіксована в нормативних словниках і довідниках. Особливість літ

літературна спадщина Літературна спадщина

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.