Реклама

Объявления

Принцип однакового написання морфем провідний принцип російського правопису. Відповідь на квиток № 18

Орфографічних правил, пов'язаних з написанням корінь, префіксів, суфіксів і закінчень, багато. Але головний, ведучий принцип - один. Розглянемо приклади. Чому в слові вода в корені пишеться про, а в слові трава - а? Чому різні закінчення в іменнику: від села й до села? Чому варто писати дуб, але суп? Адже чутний той самий звук [п]. Чому смутний пишеться з буквою т, а смачний - без її? Здається, тут різні орфографічні правила, однак об'єднати їх можна на основі провідного принципу орфографії, що вимагає, щоб пишучий:

1) не довіряв слуху й не писав так, як чує;

2) перевіряв сумнівні написання;

3) пам'ятав, що перевірка можлива тільки в тій же морфемі (корені, закінченні й т.п.);

4) умів правильно підібрати перевірочне слово

Головне - знати сильні позиції: для голосних - це положення. Таким чином, всі правила мають однакові підстави. Вони й визначають провідний принцип російської орфографії. Такий принцип, коли звук перевіряється сильною позицією, називається морфологічним. Цей принцип самий зручний для російського листа

Сутність морфологічного принципу російського правопису полягає в тім, що загальні для родинних слів значимі частини (морфеми) зберігають на листі єдине накреслення, хоча у вимові розрізняються залежно від фонетичних умов, у яких виявляються звуки, що входять до складу значимих частин слова. Поза залежністю від вимови морфологічний принцип правопису застосовується при написанні корінь (хід, ходок, ходовий - [хот], [хад]ок, [хъд]овой); суфіксів (дубовий, липовий - дуб[ов]ый, липнув[ъв]ый); префіксів (підписати, підпис - [път]писати, [піт]пись) і закінчень (на ріці, на річці - на рік[е], на речк[ь]).

Крім морфологічного принципу, що є основним у російської орфографії, застосовуються також фонетичні написання, тобто написання, що відповідають вимові. Найбільш яскравим прикладом таких написань є написання префіксів, що кінчаються на з: без-, віз-, з-, низ-, раз-, чрез-, через-. Кінцевий звук з у цих префіксах перед глухими приголосними кореня оглушається, що й знаходить висвітлення на листі: бездушний - безглуздий, очолити - викликнути, видати - витлумачити, скинути - ниспослать, розбити - розформувати, надмірний - чересседельник.

Нарешті, існує ще традиційні, або історичні, написання, що є пережитком минулого. Прикладом тут може служити написання букви й після твердих шиплячих ж, кш і після б: у давньоруській мові звуки [ж],[кш] і [б] були м'якими й написання після них букви й було закономірним, тому що відповідало вимові

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.