Реклама

Объявления

Різновиду мовлення за формою використання мови. Відповідь на квиток № 21

Різновиду мовлення по характері участі співрозмовників у процесі спілкування (мовлення діалогічна й монологічна). Залежно від того, як мовець використовує мову, існують дві його форми: усна й письмова. Розглянемо їх всопоставлении.

Усна форма:

первинна стосовно письмового. Первісне звучання було єдиною, самою природною формою існування мови. Мовою тільки говорили. І дотепер по ступені вживаності явно переважає усне мовлення;

усне мовлення звичайно менш підготовлене, у ній більше безпосередності, стихійності, випадкового, застережень, повторів, вигуків, незакінчених конструкцій, слів-«паразитів»;

усне мовлення має засоби звукової виразності: темпом і тембром, паузами, логічними наголосами, силою звучання. Крім того, вона може супроводжуватися жестами, мімікою;

до усного мовлення пред'являються орфоепічні вимоги (правильна вимова звуків, постановка наголосу).

Письмова форма:

письмове мовлення вторинне. Вона з'явилася через потребу передавати мовлення на відстані й зберігати її на довгі часи. Спочатку вона була лише способом передачі усного мовлення, але потім виявилося, що розходження між ними настільки велике, що говорять про особу, письмового мовлення;

письмове мовлення більше строге, складна за формою, більше повні й логічна по змісту, у ній дотримуються літературні норми. У ній суворіше вибір слів, складніше речення;

письмового мовлення це невластиво, тому вона менш виразна (у якімсь ступені ці недоліки заповнюють використанням розділових знаків, курсиву, петиту, шрифтових виділень і т.п.);

До письмового мовлення пред'являються орфографічні й пунктуаційні вимоги

У цей час спостерігається взаємодію усної й письмової форм мовлення: усне мовлення нерідко опирається на письмову. Доповіді, виступи, звукові листи й т.п. спочатку складаються письмово, а потім озвучуються, тому таке усне мовлення має многими риси письмової: підготовленістю, повнотою й правильністю, але при цьому вона зберігає такі достоїнства усної, як звукова виразність, міміка й жести

Мовлення існує також у формі монологу або діалогу. Монолог - це мовлення однієї особи, адресоване багатьом слухачам (рідше одному). Це розгорнутий вид мовлення, звичайно заздалегідь підготовлений. Він має певний задум і композицію, має відносну закінченість (доповідь, лекція, виступ на зборах і т.п.).

Діалог - це розмова двох або декількох осіб. Він пов'язаний з обстановкою, у якій протікає мовлення. Кожна нова репліка в діалозі опирається на попередні. У діалозі важливу роль грають жести, міміка, вказівки на навколишні предмети, звертання, вигуки, звуконаслідувальні слова, інтонація

Отже, мова існує у двох своїх різновидах: усної й письмової. Спочатку мовою тільки говорили й звучання - було єдиною формою його існування. Потреба передавати мовлення на відстані, зберігати мовлення на тривалий час привела до винаходу листа. З'явилося мовлення письмова. Спочатку письмове мовлення тільки записувало мовлення звучну, але із часом виявилося, що різниця між звучним мовленням і написаної настільки великі, що стали говорити про дві мови: про мову звучній, усному й мові письмовому

Мова письмовий частіше виражає інформацію інтелектуальну, тому він уживається частіше в книжковому мовленні. Усна мова звичайно служить для вираження емоцій, настроїв, відносин

Язикові розходження усного й письмового мовлення зводяться насамперед до розходжень у синтаксисі. В усному мовленні менше складних речень, зате багато недоговореного, що заповнюється жестами, мімікою, багато неповних речень. Письмове мовлення, навпроти, вимагає повноти висловлення, связности, логічності. Письмова мова встановлює правила листа й читання. Так виникли орфографія й пунктуація

Орфографічні й пунктуаційні норми письмової мови обов'язкові для всіх. Самі закони усного й письмового спілкування різні. Часто в одній і тій же ситуації неможливо однаково сказати або написати

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.