Реклама

Объявления

Технологія глибокого засвоєння знань на основі схемно-знакових моделей (по В. Шаталову)

-20

Модульно-розвиваюча технологія навчання є версією модульного навчання, розробленої українським психологом А. Фурманом як альтернативна нинішньої класно-визначеної. Основне завдання: самореалізація особистості вчителі й учня, оптимальне для кожного з них розвиток здатності до безперервного, продуктивного спілкування з навколишнім світом, людьми, власним Я

Модель навчання в грі - це коли навчальний процес проводиться у формі гри це ігрове моделювання подій і явищ, які вивчаються

Висувають припущення щодо рішення проблеми 1-й крок і зіштовхуються з тим, що їм не вистачає інформації; одержують інформацію від учителя або вчитель сам коректує діяльність учнів новим блоком інформації

З одержання нової інформації й аналізу ігрового завдання починається наступний етап гри 2-й крок. Всі, попередньо викладене, ми, спрогнозувавши й спроектувавши, закладаємо в регіональну програму «Література рідного краю». Пропонуємо свій варіант такої програми

Основна частина - проведення гри;
оцінювання учнями своєї роботи й роботи групи на уроці

Завершальний контроль за допомогою тестів або системи питань рівня засвоєння учнями навчального матеріалу;

Найпоширенішими іграми є імітаційно-моделюючі. Кожна така гра відбувається за схемою:
орієнтація введення учнів у тему, ознайомлення із правилами гри, її ходом;

Обговорення результатів заняття-гри

Звичайно ігрова модель навчання реалізується в чотири етапи:
учні знайомляться із ситуацією, на основі якої вони одержують ігрове завдання;

Суть проблемного навчання полягає в створенні для учнів проблемних ситуацій і усвідомлення, сприйняття й рішення їх у процесі спільної роботи школярів і вчителі при максимальній самостійності перших і під загальним керівництвом останнього. Таке навчання проводиться за типовою схемою: учитель створює проблемну ситуацію тобто ситуацію або завдання для рішення який учень повинен
підготовка до проведення гри читання сценарію, визначення ігрових завдань, ролей, орієнтовних шляхів рішення проблеми;
розділяються на групи для його виконання;

Нетрадиційні форми навчання відзначаються оригінальною організацією учбово-пізнавального процесу, значним виховним впливом на його суб'єктів, забезпечують ефективність і результативність виконання личностно зорієнтованих завдань, дають можливість відійти від шаблонів у методиці, краще врахувати специфіку навчального матеріалу й індивідуальні особливості учнів, сприяють вихованню творчої учнівської особистості, розширенню функцій учителі. Опираючись на структури вже згаданих занять, пропонуємо схеми й моделі навчальних технологій, які можуть бути основою побудови нетрадиційних уроків

Вивчення нового матеріалу методом самостійної роботи учнів із джерелами;
знайти й використовувати нові для себе засобу діяльності, учні аналізують ситуацію, усвідомлюють, що невідомо для них, і шукають способи рішення проблеми, а вчитель допомагає їм, надаючи необхідну інформацію. Результатом проблемного навчання є нові знання, уміння, способи розумової діяльності

Проблемний урок

Нові педагогічні технології дають учителеві можливість допомогти школяру глибше проникнути в таємницю художнього тексту, зрозуміти задум автора, його й персонажів «точку зору», стимулюють читача до пошуку істини, щоб для себе «світло по-новому відкрити» М. Рильськ. Вони різноманітять форми навчальної діяльності учнів як під час стандартного, традиційного уроку, так і в умовах нетрадиційної організації заняття

Структура модульного уроку по С. Сковину

Вихідний контроль, де вчитель за допомогою завдань різного рівня складності перевіряє ступінь засвоєння учнями знань, необхідних для вивчення нового матеріалу;

Ремарка 1. За технологією модульного навчання окремий урок становить навчальний модуль. Звичайно модульний урок має таку структуру:
узагальнення уроку вчителем;

Структура проблемного уроку моделі проблемного навчання має такий вид:

Мотиваційна бесіда й формулювання мети уроку, під час якої учні усвідомлюють, що, як і навіщо вони повинні вивчати саме цей матеріал і саме такий спосіб;
вибирають відповідні ролі;

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.