Реклама

Объявления

The National University of Irealnd (Національний університет Ірландії)

The National University of Irealnd

Under the Queenтs College (Ireland) Act,1845,Colleges were es - tablished by the Goverment at Cork, Galway and Belfast, to pro - vide higher education on a non-denominational basis. Ufortuna - tely, the character of these Colleges were felt to be out of accord with Catholic educational principles, and after a storm of public controversy they were condemned by the Hierarchy. In 1854,the Catholic University of Ireland was established by the Hierarchy, who invited John Henry Newman to be it's first Rector. Newman, imbued with the liberal principlesmbo - died in his celebrated Idea of a University, was not quite at home amid the realities of Irish political and religious cont - roversy, and his brave experiment failed. As 'Newman's Univer - sity' was not recognized by the State, it could not confer deg - rees, neither did it have any public endowment. Coriously, it's best success was in medicine, for the College of Surgeons and the Apothecariesт Hall recognized the courses of study pursued by the Catholic University Medical School students and admit - ted them to the College and Hall examinations, thus to become registered medical practitioners.

The Royal University was founded in 1879. This was merely an examining body, set up mainly for the purpose of enabling the students of the Catholic University to obtain recognized degrees. In 1883,the Catholic University, henceforth to be cal - led University College, Dublin, was placed in the charge of the Society of Jesus, who maintained it succesfully until the pas - sing of the Irish Universities Act,1908. This Act provided for the dissolution of the Royal University and of Queenтs College, Belfast, and for the foundation in their stead of two new Uni - versities, one in Belfast which was to become Queen's Univer - sity, and the other, in Dublin, the National University of Ire - land. The two universities are self-governing institution ope - rating under charter, autonomous as regards policy and admini - stration, and appointing their own academic and administrative staffs.

The National University of Ireland is a federal university, with a central office in Dublin and three Constituent Colleges: University College Dublin, University College Cork, University College Galway; and one Recognized College, St. Patrickтs Col - lege, Maynooth. Maynooth is a seminary for the training of Ca - tholic'clergy. It was founded in 1795 and endowed by a Gover - ment who, chastened by the French Revolution, recognized the conservative and conserving character of the Irish priesthood. In 1845 the Maynooth College Board of Trustees was incorpora - ted by Statute, and in 1899 was invested by the Holy See with authority to confer degrees in Philosophy, Theology, and Canon Law.

The National University itself does not teach; the courses for degrees are conducted by the Colleges which, in practice, lay down their own programme and set their own examinations. Courses are given in the various faculties, with certain excep - tions, at each of the Constituent Colleges; and in Arts, Philo - sophy and Sociology, Celtic Sudents, and Science at Maynooth. Courses in Dairy Science are given only at University College Cork;courses in General Agriculture and Veterinary Science are (outside of Trinity College) confined to University College Dublin. By the University Education (Agriculture and Dairy Sci - ence) Act, 1926, the Royal College of Science and the Albert Agricultural College were Transferred to University College Dublin, which was empowered to continue the functions formerly fulfilled by these institutions.

Like Trinity College, the National University receives, through the Department of Education, financial assistance from the State in the form of annual grants-in-aid, as well as non - recurrent grants for capital purposes. Each of the Colleges is a complete organism, with it's own Governing Body and full con - trol of it's own finances.
Переклад тексту: The National University of Irealnd

При сприянні Коледжу QueenÒs (Ірландія) закон, 1845, Коледжі були es - tablished Goverment у Пробці, Голуее й Белфасті, до про - дивися вище утворення на несектантській підставі. Ufortuna - tely, характер цих Коледжів, як почували, був врозріз із Католицькими освітніми принципами, і після шторму суспільного протиріччя, вони були засуджені Ієрархією. В 1854, Католицький Університет Ірландії був установлений Ієрархією, хто запросив Джона Генрі Нюмана бути, це - перший Ректор. Нюман, наповнений ліберальним principlesmbo - умер у його знаменитій Ідеї щодо Університету, був не зовсім будинку серед фактів ірландської мови, політичного й релігійного продовження треба - roversy, і його хороброго підведеного експерименту. Як ' Univer-Нюмана sity' не був визнаний державою, це не могло присудити градус - rees, і при цьому це не мало ніякого суспільного постачання. Coriously, це - кращий успіх, був у медицині, для Коледжу Хірургів, і Зал ApothecariesÒ визнав курси дослідження, переслідуваного Католицькими Університетськими студентами Військово-медичної школи й допускати - ворушать їх до експертиз Коледжу й Залу, у такий спосіб ставати зареєстрованими лікарями.

Королівський Університет був заснований в 1879. Це було просто тілом дослідження, настроєним головним чином заради надання можливості студентів Католицького Університету одержати визнані ступені. В 1883, Католицький Університет, надалі щоб бути cal - вів Університетський Коледж, Дублін, був поміщений в обвинувачення Суспільства Ісуса, що підтримав це succesfully, поки першість - не співає з ірландського закону Університетів, 1908. Цей закон передбачив розпуск Королівського Університету й Коледжу QueenÒs, Белфаста, і для фонду в їхній земельній ділянці двох нових Универов - versities, один у Белфасті, що повинен був стати Univer-Корольови sity, і іншим, у Дубліні, Національний Університет Люті - землі. Ці два університети - самоврядна розкрита установа - оцінюючий при чартері, автономному, що стосується політики й admini - stration, і назначающий їх власний академічний і адміністративний штат.

Національний Університет Ірландії - федеральний університет, із центральним офісом у Дубліні й трьома Установчими Коледжами: Університетський Коледж Дублін, Університетська Пробка Коледжу, Університетський Коледж Голуей; і один Визнаний Коледж, З-Патрикос полковник - lege, Maynooth. Maynooth - семінарія для навчання Приблизно - tholic'clergy. Це було засновано в 1795 і забезпечене Gover - ment, хто, покараний французькою Революцією, визнав консерватора й характер збереження ірландського духівництва. В 1845 Раду піклувальників Коледжу Maynooth був incorpora - Тед відповідно до Уставу, і в 1899 інвестувався Папським престолом із владою присудити ступеню у Філософії, Богослов'ї, і Церковному праві.

Сам національний Університет не викладає; курси для ступенів проводяться Коледжами, які, практично, установлюють їхню власну програму й установлювали їхні власні експертизи. Курси даються в різних здатностях, з певним excep - tions, у кожному з Установчих Коледжів; і в Мистецтвах, Фило - Софи й Соціології, кельтському Sudents, і Науці в Maynooth. Курси в Молочній Науці даються тільки в Університетській Пробці Коледжу ; курси в загальному Сільському господарстві й Ветеринарній Науці (поза Коледжем Трійці ) обмежені Університетським Коледжем Дублін. По Університетському Утворенню (Сільське господарство й Молочна Наука - ence) закон, 1926, Королівський Коледж Науки й Коледжу Альберта Агрикалчерала був Переданий Університетському Коледжу Дублін, що був уповноважений, щоб продовжити функції, колись виконані цими установами.

Як Коледж Трійці, Національний Університет одержує, через Відділ Утворення, фінансова допомога від держави у формі щорічних грантів у підтримку, так само як не - поточні гранти з метою капіталу. Кожний з Коледжів - повний організм, зі своїм власним Керівництвом і повний підставили - trol фінанси самі по собі.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.