Реклама

Объявления

The Russian Federation (Російська Федерація)

The Russian Federation

The Russian Federation is the largest country in the world. It occupies about one-seventh of the earth's surface. It covers the eastern part of Europe and the northern part of Asia. Its total area is about 17 million square kilometres. The country is washed by 12 seas of 3 oceans:the Pacific, the Arctic and the Atlantic. In the south Russia borders on China, Mongolia, Korea, Kazakhstan, Georgia and Azerbaijan. In the west it borders on Norway, Finland, the Baltic States, Belorussia, the Ukraine. It also has a sea-borders with the USA.

There is hardly a country in the world where such a variety of scenery and vegetation can be found. We have steppes in the south, plains and forests in the midland, tundra and taiga in the nirth, highlands and deserts in the east.

There are two great plains in Russia:the Great Russian Plain and the West Siberian Lowland. There are several mountains chains on the territory of the country: the Urals, the Caucasus, the Altai and others. The largest mountain chain, the Urals, separates Europe from Asia.

There are over two million rivers in Russia. Europe's biggest river, the Volga, flows into the Caspian Sea. The main Siberian rivers - the Ob, the Yenisei and the Lena - flow from the south to the north. The Amur in the Far East flows into the Pacific Ocean.

Russia is reach in beautiful lakes. The world's deepest lake is Lake Baikal. It is much smaller than the Baltic Sea, but there is much more water in it than in the Baltic Sea. The water in the lake is so clear that if you look down you can count the stones on the bottom.

Russia has one-sixth of the world's forests. They are concentrated in the European north of the country, in Syberia and in the Far East.

On the vast territory of the country there are various types of climate, from arctic in the north to subtropical in the south. In the middle of the country the climate is temperate and continental.

Russia is very reach in oil, iron ore, natural gas, copper, nickel and other mineral resources.

Russia is a parliamentary republic. The Head of State is the President. The legislative powers are exercised by the Duma.

The capital of Russia is Moscow. It is its largest political, scientific, cultural and industrial centre. It's one of the oldest Russian cities.

At present, the political and economic situationn in the country is rather complicated. There are a lot of problems in the national economy of the Russian Federation. The industrial production is decreasing. The prices are constantly rising, the rate of inflation is very high. People are losing their jobs because many factories and plants are going bankrupt.

But in spite of the problems Russia is facing at present, there are a lot of opportunities for this country to become one of the leading countries in the world. I'm sure that we, the younger generation, can do very much to make Russia as strong and powerful as it used to be.
Переклад тексту: The Russian Federation

Російська Федерація - найбільша країна у світі. Це займає приблизно одну сьому поверхні землі. Це покриває східну частину Європи й північну частину Азії. Його повна область - приблизно 17 мільйонів квадратних кілометрів. Країна вимита 12 морями 3 oceans:the Tихих океанів, Арктики й Атлантики. У південній Росії граничить із Китаєм, Монголією, Кореєю, Казахстаном, Джорджией і Азербайджаном. На заході це граничить із Норвегією, Фінляндією, Балтійськими державами, Білорусією, Україною. Це також має морські границі зі США.

Є ледь країна у світі, де така розмаїтість пейзажу й рослинності може бути знайдено. Ми маємо степу на півдні, рівнинах і лісах у внутріобласному, тундрі й тайзі в nirth, гірської місцевості й пустелях на сході.

Є дві Великі рівнини у Великій російській Рівнині Russia:the і Західної сибірської Низовини. Є кілька ланцюгів гір на території країни: Урал, Кавказ, Алтай і інші. Найбільший гірський ланцюг, Урал, відокремлює Європу від Азії.

У Росії є більш ніж два мільйони рік. Сама більша ріка Європи, Волга, тече в Каспійське море. Головні сибірські ріки - Об, Єнісей і Ліна - течуть із півдня на північ. Амур на Далекому Сході тече в Тихий океан.

Росія - досяжність у гарних озерах. Всесвітнє найглибше озеро - Озеро Байкал. Це є набагато меншим чим Балтійське море, але є набагато більше води в цьому чому в Балтійськом море. Вода в озері настільки ясна, що, якщо Ви дивитеся долілиць, Ви можете вважати камені на підставу.

Росія має одну шосту всесвітніх лісів. Вони сконцентровані в європейці до півночі від країни, в Syberia і на Далекому Сході.

На великій території країни є різні типи клімату, від арктичного на півночі до субтропічного на півдні. У середині країни клімат є помірним і континентальним.

Росія - дуже досяжність у нафті, залізній руді, природному газі, міді, нікелі й інших корисних копалин.

Росія - парламентська республіка. Глава держави - президент. Законодавчі повноваження здійснені Думою.

Капітал Росії - Москва. Це - його найбільший політичний, науковий, культурний і індустріальний центр. Це - один із самих старих російських міст.

У цей час, політичний і економічний situationn у країні скоріше ускладнений. Є багато проблем у народному господарстві Російської Федерації. Індустріальне виробництво зменшується. Ціни постійно підвищуються, норма інфляції дуже висока. Люди втрачають їхні робочі місця, тому що багато фабрик і заводів збанкрутували.

Але незважаючи на проблеми Росія коштує в цей час, є багато можливостей цієї країни, щоб стати однієї із провідних країн у світі. Я впевнений, що ми, молодше покоління, можемо зробити дуже, щоб зробити Росію настільки ж сильної й потужної, як це мав звичай бути.

var ref = escape(document. referrer); document. write('')

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.