Реклама

Объявления

Традиції російської поезії 19 століття у творчості И. А. Буніна

Колекція творів: Традиції російської поезії 19 століття у творчості И. А. Буніна

У поезії Буніна простежуються традиції росіян по-етов, його попередників, у першу чергу Пушкіна, Тют-Чева й Фета. Сам Бунін визнавався в тім, що його поезія є результатом його захоплення саме російською поезією, і в першу чергу поезією Пушкіна: " чиНаслідував я йому?

Але хто ж з нас не наслідував? Звичайно, наслідував і я, - у самій ранній молодості наслідував навіть у почерку».

Пушкін виходив з точного обліку реальних, об'єктивних властивостей самого предмета і його індивідуального до нього отно-шения. Емоційність виникає в Пушкіна на предметній основі, пов'язаної зі стійкими народними представления-ми. У слові були гармонічно злиті об'єктивні ознаки предметів і явищ і авторська лірична їхня оцінка. При цьому Бунін, як і Пушкін, бачить у житті різні тенденції, що вступають між собою в протиборство, і намагається розкрити ці протиріччя. Це одне із самих головних насле-дий Пушкіна, які виявляються в поезії Буніна. Содер-Жание віршів завжди співвіднесено зі світовідчуванням самого ав-тора, з його самосвідомістю й покликанням. Пушкіна й Бунін емоційно зближаються із природою. Центральною темою яв-ляется бажання відчуття нових вражень, охоплення спрагою волі, стихійне почуття волі, коли душу стре-мится до збагнення внутрішньої й зовнішньої волі. Приоб-Щение до стихії життя, що харчує душу новими враження-мі, безпосередньо підготовляє її відновлення. У поезії Пушкіна й Буніна щиросердечний стан героя висвітлюється в описі самої природи. Герой залишається як би наодинці із природою. Для Буніна є родинними думки Пуш-Кина про те, що справжня поезія в простоті, природності реальних почуттів, явищ, настроїв. Вони відбивають у своїх віршах існуючу гармонію між людиною й природою. При цьому відчуваються щиросердечні переживання пое-тов. Читаючи, розумієш, що, у свою чергу, сприйняття непо-средственной природи робило сильний вплив як на Пушкіна, так і на Буніна

Бунін, як і Тютчев, сприймає природу цілісно, як живий організм, що перебуває в постійному русі. При цьому кожна мить природи проявляється конкретно. Обох пое-тов природа залучає у своїх катастрофічних станах, у боротьбі стихійних, світлих і темних сил. Філософія ро-мантизма їхніх віршів ґрунтується на визнанні життя як нестихаючої боротьби протилежних початків, таинственнос-ти й загадковості цієї битви. У вірші описується миттєвий стан, але воно ставиться до всього буття. Суть поетичної філософії як у Тютчева, так і в Буніна не в тім, щоб роз'єднати або протиставити, а в тім, щоб злити ці два початки ("місячний блиск» і "тьму»). При цьому вічність передається через миттєве. Бунін успадковує спо-собность Тютчева малювати яскраву картину мирозданья. Пое-Тическое свідомість Тютчева й Буніна звернено насамперед до "двоїстого буття», до дисгармонії, в основі якої лежить бунтівливість буття. У миті відбивається саме яскраве при-косновение до сутності й до істини, воскреє безмежна міць творчих стихій. Поетів невблаганно тягне небо. Пое-Тому вони так цінують мить, що дає їм коротку, але безвусий-ловную причетність до нескінченного. У поезії Тютчева й Бу-Ніна відчувається масштабність, об'ємність, спрямованість до нескінченності, до "безодні» вселеної (вірш Тютчева "Як океан объемлет куля земної...»).

У Фета Бунін перейняв невловимі, загадкові й не цілком ясні відчуття, навіювані природою, спогляданням прекрас-ного. Фет найбільше цінував у мистецтві живу природність потягів серця. Тому Бунін, як і Фет, іде в сферу текучих, хитких, рухливих переживань. Прагнення ви-разити "невимовне» через миттєву ліричну вспиш-ку, навіяти читачеві його настрій, що охопив, - одне з корінних властивостей поезії Фета, що було продовжено пое-зией Буніна. Він напружує слух, зір, нюх, загострює відчуття читача, щоб звернутися до почуттєвих, емоци-ональним здатностям людини для сприйняття природи ("Холодним вітром дихають хвилі»). Він, як і Фет, у букваль-ном змісті слова "зупиняє мгновенье», але вміщає в нього увесь світ у його предметному й почуттєвому багатстві

На закінчення можна відзначити, що навіть в один небіль-шом вірші Буніна "Перед бурою», написаному в 1903 році, простежуються кращі традиції класиків русяві-ской поезії - Пушкіна, Тютчева й Фета.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.