Реклама

Объявления

Трилогія Л. Н. Толстого «Дитинство. Отроцтво. Юність»

Колекція творів: Трилогія Л. Н. Толстого "Дитинство. Отроцтво. Юність»

Як і всі добутки Л. Н.Толстого, трилогія "Дитинство. Отроцтво. Юність» з'явилася, по суті, воп-лощінням великої кількості задумів і починань. У ході роботи над добутком письменник ретельно вигострював кожну фразу, кожну сюжетну комбінацію, намагався підкорити всі художні засоби чіткому проходженню загальній ідеї. У тексті товсто-вских добутків важливо всі, дріб'язків немає. Кожне слово вжите не випадково, кожний епізод про-думан.

Головною метою Л. Н.Толстого стає показ раз-витія людини як особистості в пору його дитинства, отро-чества і юності, тобто в ті періоди життя, коли людина найбільше повно відчуває себе у світі, свою нера-сторжимость із ним, і потім, коли починається відділі-ние себе від миру й осмислення навколишнього його середовища. Окремі повісті становлять трилогію, дію же в них відбувається відповідно до ідеї, спочатку в садибі Иртеньевих ("Дитинство»), потім мир значно расширя-ется ("Отроцтво»). У повісті "Юність» тема родини, будинку звучить у багато разів приглушеннее, поступаючись місцем темі взаємин Николеньки із зовнішнім миром. Не випадково зі смертю матері в першій частині разру-шается гармонія відносин у родині, у другий - уми-рает бабуся, несучи із собою величезну моральну силу, і в третьої - тато вдруге жениться на жінці, у якої навіть посмішка завжди однакова. Повернення колишнього сімейного щастя стає зовсім неможливим. Між повістями існує логічний зв'язок, виправдана насамперед логікою письменника: ста-новление людини хоч і розділяється на певні стадії, однак безупинно на самій справі

Оповідання від першої особи в трилогії устанав-ливает зв'язок добутку з літературними традиція-мі того часу. Крім того, воно психологічно сбли-жает читача з героєм. І, нарешті, такий виклад подій указує на деякий ступінь автобиогра-фичности добутку. Втім, не можна сказати, що автобіографічність з'явилася найбільш зручним спосо-бом втілити якийсь задум у добутку, тому що саме вона, судячи з висловлень самого письменника, не дозволила здійснити первісну ідею. Л. Н.Толстой задумував добуток як тетралогію, тобто хотів показати чотири етапи розвитку челове-ческой особистості, але філософські погляди самого пи-сателя в ту пору не укладалися в рамки сюжету. Поче-Му ж все-таки автобіографія? Справа в тому, що, як ска-зал Н. Г.Чернишевський, Л. Н.Толстой "надзвичайно вни-мательно вивчав типи життя людського духу в са-мом собі», що давало йому можливість "написати кар-твані внутрішніх рухів людини». Однак важливо те, що в трилогії фактично два головних герої: Николенька Иртеньев і доросла людина, що згадує своє дитинство, отроцтво, юність. Зіставлення взгля-дов дитину й дорослий індивіда завжди було объек-тім інтересів Л. Н.Толстого. Та й дистанція у време-ні просто необхідна: Л. Н.Толстой писав свої произ - ведення про усім, що в цей момент його хвилювало, і значить у трилогії повинне було найтися місце для аналізу російського життя взагалі.

Кожна глава містить у собі певну думку, епізод з життя людини. Тому й побудова внут-ри глав підлегло внутрішньому розвитку, передачі з-стояння героя. Довгі толстовські фрази шар за шаром, рівень за рівнем зводять вежу человечес-ких відчутті, переживань. Своїх героїв Л. Н. Тол-Стій показує в тих умовах і в тих обставинах, де їхня особистість може виявитися найбільше яскраво. Ге-Рій трилогії виявляється перед особою смерті, і отут всі умовності вже не мають значення. Показуються взаємини героя із простими людьми, тобто людина як би перевіряється "народностями». Маленьки-Мі, але неймовірно яскравими вкрапленнями в тканину пове-ствования уплетені моменти, у яких мова йде про те, що виходить за рамки розуміння дитини, що мо-жет бути відомо героєві тільки по розповідях інших людей, наприклад війна. Зіткнення із чимсь не-відомим, як правило, обертається майже трагеди-їй для дитини, і спогаду про такі миті спливають у пам'яті насамперед у мінути розпачу. Приміром, після сварки з St.- Jerome. Николенька начи-нает щиро вважати себе незаконнонародженим, при-помнив обривки чужих розмов

Зрозуміло, Л. Н.Толстой майстерно використовує такі традиційні для російської літератури прийоми подачі характеристики людини, як опис портрета героя, зображення його жесту, манери поводження, тому що все це - зовнішні прояви внутрішнього миру. Чрезви-Чайно важлива мовна характеристика героїв трилогії. Вишукана французька мова гарна для людей comme il faut, суміш німецькі й ламаного російського язи-ков характеризує Карла Иванича. Недивний і той факт, що задушевна розповідь німця написана по-російському з окремими вкрапленнями німецьких фраз

Отже, ми бачимо, що трилогія Л. Н.Толстого " Дет-Ство. Отроцтво. Юність» побудована на постійному зіставленні внутрішнього й зовнішнього миру людини. Головною метою письменника, безумовно, був аналіз того, що ж становить сутність кожної людини. І в мас-терстве здійснення такого аналізу, на мій погляд, Л. Н.Толстой не знає рівних

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.