Реклама

Объявления

У чому своєрідність художньої манери Ф. М. Достоєвського?

Колекція творів: У чому своєрідність художньої манери Ф. М. Достоєвського?

Людина - от таємниця, і якщо бу-дешь

Її розгадувати все життя, не го-вори,

Що втратив час зрячи. Я

Занима-Юсь цією таємницею,

Тому що хочу бути людиною...

Ф. М. Достоєвський

Вся творчість Достоєвського - це художно-ние дослідження людини, його ідеальної суті, його долі й майбутнього. Людина Достоєвського - це че-ловек, що втратив цілісність, людина в розладі, у розбіжності з дійсністю й із самим з-бій

У записному зошиті 1880-1881 р. він писав, що хоче "при повному реалізмі знайти людину в чолі-столітті. Це російська риса по перевазі, і в цьому змісті я звичайно народний (тому що напрямок моє минає із глибини християнського духу народного)... Я реаліст у вищому змісті, тобто зображую всі глибини душі людської».

Великою соціальною значимістю володіє від-критий Достоєвським людин підпілля, "підпільний парадоксаліст». Письменник помітив із цього приводу: "Тільки я один вивів трагізм підпілля, що складає в стражданні, у самостраті, у свідомості кращого й у не-можливості досягти його». Ніж більше герой цього пи-сателя усвідомлює своє принижене положення - поло-жение винтика, - тим більше він хоче відстояти своє людське достоїнство. Непомірно ростуть його ам-биции, втрачаються моральні норми, губиться моральний стрижень особистості. Письменником показаний щиросердечний мир людини, що не в силах противо-стояти тиску навколишнього соціального середовища, вухо-дит у кошмарне моральне "підпілля».

"Знайти в людині людини» значило для писа-теля знайти моральну духовну силу людини. Шлях розпаду особистості, її страждання, які вона випробовує у своєму прагненні до ідеалу, - головна тема Достоєвського 60- 70-х рр. Письменник досліджує шлях нової свідомості, і перший, хто йде цим пу-тим, - це Родіон Розкольників

У своїх добутках Ф. М. Достоєвський разра-ботал особливий тип філософського, психологічно поглибленого реалізму, заснованого на загостреній увазі до найбільш складних і суперечливих форм буття й суспільної свідомості його епохи, на вмінні вірогідно відбити її основні, глубин-ние протиріччя

Для розкриття більше глибинних рис характеру автор зводить його на сторінках своїх добутків з більшою кількістю різних персонажів. Ге-Риючи мучать нерозв'язні питання, його захоплює яскрава палітра почуттів, думок і настроїв, не ис-питивавшихся їм раніше.

Один з основних творів Достоєвського - роман "Злочин і покарання» - написаний їм у період зародження в Росії капіталістичних від-носінь. У зв'язку із цим у країні загострюються соци-альние протиріччя й намечается підйом социаль-ного руху. У своїй роботі автор розкриває внутрішній мир не тільки окремих особистостей, але й психологію різних шарів суспільства. Він торкається внутрішнього стану нижчих, знедолених шарів на-селища, що живуть у постійному нестатку й приниженнях. Письменник розкриває й характери процвітаючих ділків

Достоєвський не просто писав роман, він ставив пе-ред майбутніми читачами філософські й моральнийі-ние питання. Намагаючись дати відповідь на них по ходу пове-ствования, він, крім того, давав можливість читачеві самому знайти рішення. Герой роману виступає преж-де всього як мислитель і полеміст, що своєї жиз-нью випробовує власні ідеї й переконання

Для творчості Достоєвського характерна тща-тельная продуманість імен і прізвищ його героїв, які повні найглибшого змісту. Исследовате-Чи висувають різні погляди на зміст прізвища головного героя роману "Злочин і покарання» Родіона Раскольникова. Бемм говорить про можливо-сти подвійне тлумачення прізвища: одне як "розкол, роздвоєння»; інше зв'язує зі словом " раскольни-чество», тобто одержимість однією думкою, фана-тизм, упертість. Цікаве тлумачення прізвища, ім'я й отчетства героя, дане Чистовим: "Розкол Батьківщини Романових». У всіх творах Достоєвського прослежи-вается його критика "теорії середовища», що як би знімає з людини особисту відповідальність за його суспільне поводження й переносить провину за його вільне й мимовільне зло на важкі соціальні об-стоятельства. Судження Федора Михайловича об чоло-столітті складені з розуміння свободи особи, не повністю підлеглої "закону середовища», з раскри-тия суперечливості самої природи людини, не-сущої в собі й початок зла, загибелі, руйнування

У романах Достоєвського народжується не безнадеж-ное "свидригайловское» розпач, а, навпаки, надія на відродження, нехай і болісне, але все-таки дости-жимое. Звідси треба можливість боротьби людини із собою, можливість подолання себе, свідомість лич-ний відповідальності за власну життєву пози-цию. І в підсумку з'являється можливість морального самовиховання й відродження, "воскресіння».

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.