Реклама

Объявления

Урок виразного читання за байкою Івана Крилова «Вовк і Ягня»

Методичний коментар. З творчості Й. Крилова є досить багато як наукової, так і методичної літератури, і у вчителя чи навряд виникають труднощі в доборі матеріалу для роботи над цією темою. Алі не треба забувати, що байка - це один з тихнув літературних жанрів, які дають найбільш вдалий матеріал для уроку виразного читання, чим і варто скористатися на підсумковому занятті з вивчення байки. Побудувати такий урок можна як на основі один - програмного - твору, так і залучивши до читання кілька творів цього жанру. А тому мі пропонуємо дві розробки такого уроку: перша - виразне читання байки Й. А. Крилова "Вовк і Ягня", друга - виразне читання 5-6 найвідоміших творів байкаря в оригіналі й вперекладах.

Варіант перший

Традиційна побудова уроку виразного читання на матеріалі байки - це читання в особах. Алі таке читання не винне перетворитися в елементарне відтворення тексту твору. Щоб урізноманітнити форми роботи на уроці, пропонуємо дотримуватися кількох порад.

Будуємо урок таким чином:

1. Інформація вчителя про особливості читання байок теорія.

Слово вчителя. Виразне читання байок, це, скоріше, не виразне читання, а виразне розповідання. Як свідчать сучасники Й. Крилова, він читав свої байки таким тоном, у такій простодушній і природній манері, що його читання можна було сприйняти за продовження житейської розмови.

Тобто в основі читання байки лежить принцип живої й природної оповіді, що включає в собі таке ж живе й природне відтворення реплік персонажів. При цьому слід пам'ятати, що жива мова багата відтінками, а тому читець має передати не тільки основний зміст байки, алі й всю різноманітність її логічного й емоційного наповнення.

Авторський текст, що передує розвитку подій, читається оповідальноінформативним тоном, що підготовлює до сприйняття основних подій. Алі не завжди всі слова автора треба читати "нейтральним"тоном. Наприклад, авторські коментарі до негативних вчинків героїв треба читати з іронією, ніби "присвоївши"авторський текст, податі його як "свою"розповідь про реальні події та їх учасників.

Особливої майстерності вимагає читання реплік. Дцже кожна дійова особа байки втілює в собі певний тип людей. Отут вже знадобиться розвинена уява читця про індивідуальні особливості характеру персонажа, манеру його поведінки, а також вміння міняти висоту голосу, його силу, темп. Алі читцеві не варто надте захоплюватися "перевтіленням"у героїв байки - тварин, адже основне спрямування твору - це розкриття вад людей, яку автор здійснює через алегорію й елементи комізму.

Мораль байки промовляється повільніше, повчально, у вигляді розмірковування. Це або нагадування відомої істини, або порада мудрої людини, або іронічна критика якогось вчинку. Перед мораллю й після неї треба обов'язково зробити психологічні паузи, щоб привернути увагу слухачів до того висновку, який втілений автором у моралі.

Підготовка класу до виразного читання: виконання вправ на тренування довгого видиху, розвиток якостей голосу, відпрацювання дикції вправи можна знайти в будьякому підручнику з виразного читання або в теоретичній статті "Уроки виразного читання: Методичні рекомендації до їх проведення"// Всесвітня література в середніх навчальних заставах України. - 2005. - № 10. Радимо для відпрацювання сили й висоти голосу підібрати приклади речень з байки, яка буде читатися тихо й тоненько за Ягня, голосно й на низьких нотах за Вовк. Для відпрацювання дикції, крім традиційного вимовляння скоромовок, можна знайти в тексті байки 34 словосполучення, цікавих з крапки зору вимови. Наприклад, повторити 5 разів у наростаючому темпі "насмілюсь вам сказати", "у сильного безсилий винен завсігди", "звідкіль таке нахабство у світі", "мовчи, гоноровите"тощо, чітко артикулюючи кожен звук

3.Наступним етапом у підготовці до виразного читання байки учнями буде прослуховування читання цього твору вчителем або майстром художнього читання зі шкільної фонохрестоматії. Передбачається, що на урок виразного читання учні повинні знаті байку напам'ять. Алі вчителеві треба ще раз зосередити увагу школярів на найбільш складних моментах у читанні цього твору:

аповчальне читання моралі на качану байки;

брозповідна, невимушена інтонація до качану

діалогу героїв;

втоненький, тремтячий голос Ягняти й різкий, на

хабний голос Вовк;

гповільне читання останнього рядка твору.

П
римітка. Мовленнєва партитура тексту подається нижче. Алі вчитель може обмежитись позначенням пауз та наголосів лише в
тихнув місцях, де, на його думку, під година читання учнями можуть бути допущені помилки.

1.Вибір учнями ролі в читанні за Ягня, за чи Вовк за автора, формування трійок читців.

2.Читання байки в особах напам'ять. Допус кається читання байки з підручника, алі незнання тексту погіршує якість виконання, не дозволяє читцеві відчути собі розкуто, а тому трійки читців треба формувати, враховуючи ступінь знання учнями тексту

3. Ближче до кінця уроку колективно обираємо найкраще "Ягня", найкращого "Вовк"і найкращого "автора". Формуємо фінішну трійку. Пропонуємо читцям додати до свого виконання виразну міміку й жерсті - маємо елемент інсценування на уроці.

Варіант другий

Урок конкурс виразного читання

Якщо урок буде проводитись у вигляді конкурсу, до нього необхідно серйозно підготуватись як учителеві, так і учням. Мі радимо провести такий урок після вивчення в 6 класі тими "Байка у світовій літературі". Учасникам конкурсу буде запропоновано виразно прочитати одну з байок І. Крилова. Читання творів одному жанру полегшить роботові журі, а також дасть змогу самим учасникам зіставляти своє читання з читанням однокласників.

Підготовка до конкурсу

1.За кілька днів до уроку визначається склад учасників конкурсу приблизно 10 осіб. Решта учнів класу можуть бути задіяні в інсценуванні див. нижче, в основному журі, а також складати так зване глядацьке журі.

2.Кожен учасник вибирає для читання одну байку

Допускається читання однієї й тієї ж байки двома алі не більше учасниками. Або одна й та ж байка читається в перекладі й воригіналі.

3.Вчитель винний уважно прослідкувати за підготовкою учасників конкурсу до виступу: допомогти шкірному з них зрозуміти головну думку байки, мораль, визначити підтекст твору, дібрати завдання та запитання до прочитаного.

4.Перед вивченням байки напам'ять читці повинні обов'язково зробити мовленнєву партитуру вчитель перевіряє її й виправляє. неточності, бо не всім шестикласникам це буде під силу зробити самостійно.

5.Важливим моментом підготовки до конкурсу є підбір кандидатур у журі. Головна вимога - членуй журі повинні бути компетентними в оцінці виразного читання. Кількісний склад журі - 35 осіб. Ними можуть бути вчителі гуманітарних предметів, старшокласники чи підготовлені до суддівства однокласники читців. У разі необхідності вчитель проводити інструктаж членів журі щодо критеріїв оцінювання виступів читців. Обумовлюється, за якою шкалою будуть виставлятись оцінки напр., за 6бальною системою.

6.Більшу зацікавленість і читців, і слухачів викличе така форма оцінювання, коли шкірному читцеві одразу після читання будуть публічно виставлятися оцінки. Для цього наперед готуються таблички для шкірного члена журі з цифрами від 1 до 6.

7.Вчитель винний простежити, щоб кожен учасник конкурсу до виступу перед слухачами зробив розминку голосового апарату й артикуляційну гімнастику. Ця робота може проводитись як індивідуально, так і колективно.

Тема уроку: виразне читання байки

Позначка уроку: виробляти в учнів навички виразного читання, вміння оцінювати читання художніх творів однокласниками, виховувати естетичні смаки

Хід уроку

1. Вступне слово вчителя про роль виразного читання у вивченні художньої літератури, у розвитку естетичних смаків читців і слухачів.

Коротка інформація про байку як жанр і особливості її читання див. у першому варіанті уроку

1.Знайомство з учасниками конкурсу

2.Представлення членів журі. Повідомлення головою журі критеріїв оцінювання виступів:

аоцінка техніки мовлення дихання, голос, дикція;

боцінка логіки читання паузи й наголоси;

воцінка емоційності читання;

гоцінка сценічності поведінки.

3.Прослуховування виступів читців. Після шкірного виступу журі виставляє оцінки; помічник журі виводить середній бал або підраховує загальну кількість балів для шкірного читця, що буде оголошуватись наприкінці конкурсу

4.Журі виходить в іншу кімнату для обговорення виступів і розподілу місць. У цей година слухацькій аудиторії пропонується наперед підготовлене читання в особах однієї з байок з елементами інсценування.

5.Підбиття підсумків. Дуже бажано, щоб членами журі був коротко прокоментований кожен виступ.

Визначення переможців в окремих номінаціях:

за найкращу техніку мовлення;

за
найкращу логіку читання;

Страницы: 1 2

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.