Реклама

Объявления

Як ви розумієте вираження «лексичне багатство російської мови»

Найважливіша функція мови - це спілкування. Виконувати цю його найголовнішу роль дозволяє синтаксис, саме в області синтаксису виникає момент повідомлення, комунікації. Розділ науки про мову, у якому вивчається будова й значення словосполученні й реченні, називається синтаксисом. Основні одиниці синтаксису - словосполучення й речення. Речення виконує комунікативну функцію, тобто служить для повідомлення, питання або спонукання, іншими словами, для спілкування. На відміну від речення, словосполучення служить для конкретизації назв предметів, дій, ознак

Наприклад: біла береза, молода береза, зелена береза й т.д. Група тісно зв'язаних за змістом і граматично речень утворить складне синтаксичне ціле. Таким чином, у синтаксисі вивчаються словосполучення, речення (просте й складні) і складне синтаксичне ціле

Синтаксис словосполучення встановлює правила сполучуваності слів. Ці правила визначаються граматичними ознаками слова як тої або іншої частини мови. Наприклад, словосполучення типу провесна можливі тому, що іменник як частина мови здатна приєднувати прикметник, підкоряючи його собі, а прикметник, як узгоджувана частина мови, може приймати форму, диктуемую ім'ям іменником (рід, число, відмінок). Такий вид зв'язку називається узгодження. Словосполучення типу читати книгу, розмовляти із другом опираються на граматичні властивості дієслова як частини мови, здатної підкоряти собі імена іменники. Цей вид зв'язку називається керування

У деяких випадках зв'язок у словосполученнях визначається змістом і порядком слів. Такий вид зв'язку називається примикання. Види синтаксичного зв'язку в речень ширше, різноманітніше, ніж у словосполученні. Розрізняються прості й складні речення. У простому речень один граматичний центр, одна граматична основа, у складному - не менш двох. Синтаксис вивчає також способи зв'язку частин складного речення: сурядну й підрядну, інтонацію як засіб зв'язку частин складного речення

Лексика - це сукупність слів тої або іншої мови. Словниковий склад російської мови (його лексичне багатство) нараховує десятки тисяч слів. У словникових запасах втілені процеси й результати пізнавальної діяльності людини, відбитий розвиток культури народу

Людина не в змозі знати всі слова рідної мови, але, чим богаче й різноманітніше його словниковий запас, тим легше йому користуватися мовою, тим точніше, зрозуміліше він може виражати свої думки. Лексична система російської мови мінлива, рухлива, динамічна. Одні слова йдуть разом з тією реалією, що вони позначали, або заміняються іншими (слово шия замінило «вию», рука - «десницю»). У нашім житті з'являються нові предмети, виникають нові поняття, і це тягне потребу в їх називании. Так народжуються нові слова

Словниковий запас російської мови збагачується різними шляхами, найважливіший з них - словотвір, тобто Явище^-явище-по-явище нових слів шляхом конструювання їх з наявних у мові морфем по відомих моделях

Широко розповсюджений спосіб появи нових слів шляхом розвитку у вже існуючих нового значення (семантична деривація): слово черепашка стало позначати гараж, баран - ручний свердел, черевики - це ще й шини, словом човник називають особа певного роду занять і т.д. Певна частина слів з'являється в результаті запозичень із інших мов. Цей процес дуже активізувався в останні роки у зв'язку із численними закордонними контактами. Приклади: ваучер, лізинг, брокер, кліринг, бартер, дилер, інвестиції й т. д.

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.