Реклама

Объявления

Зміст і специфіка основних законів логіки

0

Охороняючи несуперечність усякого правильного мислення, закон протиріччя вимагає не допускати логічної несумісності в міркуванні про один і той самий предмет думки, забезпечує чітку визначеність висновків і тим самим сприяє їхній істинності. Приписуючи тому самому предмету несумісні властивості, можна припуститися помилки - логічне протиріччя. Наприклад: "Ці проблеми, на жаль, не вирішуються, але в цілому їх вирішити вдається". Недопущення цієї помилки в процесі міркування зв'язано, у першу чергу, із правильним розумінням логічного протиріччя. Прагнення бачити логічні протиріччя там, де їх ні, обов'язково веде до невірного тлумачення закону протиріччя

Наприклад, немає протиріччя у твердженні: "Осінь настала й ще не настала", що припускає, що хоча по календарі вже осінь, а тепло, як улітку. Його немає й у словах відомої пісні: "Річка рухається й не рухається: Пісня чується й не чується"

Якщо в мисленні, а також у мовленні людини виявлене формально-логічне протиріччя, те таке мислення вважається неправильним, а судження, з якого треба протиріччя, заперечується й класифікується як помилкове. У цьому зв'язку нерідко в полеміці при спростуванні думки опонента широко використовується такий метод, як "приведення до абсурду"

Діалектичні протиріччя процесу пізнання іноді виражаються у формі формально-логічних протиріч. Наприклад, спростування гіпотези шляхом спростування наслідків, що суперечать досвідченим фактам або раніше відомим законам; виступу з рефератом доповідача і його опонента; виступу обвинувача й захисника; погляду людей, що орієнтуються на конкуруючі гіпотези; концепції натуралістів фізиків - ядерників, що одержала результати, несумісні з раніше представленим висновком по досвідах і ін

Логічні протиріччя - це протиріччя непослідовного, плутаного міркування. Воно принципово відмінно від діалектичних протиріч, що є протиріччями самих реальних об'єктів і представляющих собою внутрішнє джерело розвитку як об'єктивного миру, так і людського мислення

Це два різних типи протиріч, які не можна плутати, тому що їхнє змішання веде до порушення однієї з розглянутих умов - закону тотожності

При логічному правильному мисленні наші міркування, що відбивають найглибші протиріччя предметного миру, залишаються несуперечливими. Існування реальних протиріч не порушує законів формальної логіки - про суперечливі процеси необхідно мислити несуперечливо, логічно правильно. При цьому важливо знать і дотримувати на практиці умови закону протиріччя

По-перше, у процесі мислення необхідно затверджувати приналежність предмету явищу однієї ознаки й у той же час заперечувати приналежність даному предмету явищу іншої ознаки. Саме в таких обставинах у людини в процесі мислення не буде логічного протиріччя. Наприклад: "К. Симонов є автором книги "Живі й мертві"і "К. Симонов не є автором книги "Блокада". Другий приклад: "Всі сучасні американські авіаносці мають потужний протиракетний захист"і "Жоден сучасний американський авіаносець не має похилої злітно-посадочної смуги"

По-друге, протиріччя між судженнями не буде, якщо в ході розумового процесу розглядаються різні предмети або явища. Наприклад: "Петров читає повість А. С. Пушкіна "Дубровский"і "Іванов читає поему А. Блоку "Дванадцять"

По-третє, протиріччя не буде, якщо в ході мислення що-небудь затверджується й у той же час заперечується відносного одного предмета явища, але розглянутого в різний час. Візьмемо приклад, заснований на аналізі викладачем відповіді того, якого навчають, на початку й наприкінці іспиту. Викладач може сказати: "Відповідь Миколаєва була неточним"і "Відповідь Миколаєва була вірним, точним і доказовим"

По-четверте, протиріччя в судженні не буде, якщо той самий предмет явище нашої думки розглядається в різних відносинах. Наприклад: "Микола Слесарев - першорозрядник по гімнастиці"і "Микола Слесарев не є першорозрядником по боксі"У цьому випадку протиріччя не буде, тому що предмети думки в цих судженнях беруться в різних відносинах

Необхідно мати на увазі, що порушення закону противоречи
я носить досить серйозний характер, тому що при допущенні логічних протиріч можна було б довести фактично будь-яке помилкове твердження. У таких умовах, природно, наука зовсім не могла б розвиватися, прогресувати, а мислення людини і його пізнання перетворилися б у хаотичні й безсистемні утворення

От чому формально-логічних протиріч не можна допускати ні в яких міркуваннях, ні в якій науковій сис
темі. Особливо вони небезпечні у висновках наслідку або суду. Адже тут зачіпаються інтереси й долі людей. Тим часом у житті може бути така ситуація, коли, наприклад, один свідок затверджує одне, інший - зовсім протилежне, третій допускає плутані й мрячні міркування. При такій умові дотримання вимог закону протиріччя особливо важливо й необхідно

Варто також підкреслити, що закон протиріччя не застосуємо в тих випадках, коли неправомірна сама постановка питання й на нього не може бути дана відповідь. Наприклад, не можна відповісти на такі, скажемо, питання: "чиЛюбив Геракліт грати в шахи?"або "чиБув Лукреций Кар атеїстом?"

Формальна логіка не заперечує формальних протиріч: вона вимагає лише, щоб про суперечливі явища мислили несуперечливо, логічно правильно, відповідно до об'єктивної реальності. Було б неприпустимим уважати, нібито формальна логіка втрачає силу в тих судженнях, у яких мова йде про суперечливі процеси, наприклад, про рух, як єдності перериваного й безперервного. Суперечливий зміст таких суджень неправомірно змішувати з логічним протиріччям, що виникло б при одночасному твердженні, що рух є єдність безперервності й переривчастості. При логічно правильному мисленні судження, що відбивають найглибші протиріччя об'єктивного миру, залишаються логічно стрункими, а тому несуперечливими

Значення закону протиріччя й полягає в тім, що він забезпечує досягнення істини. Логічно несуперечлива думка може виявитися помилкової по змісту, але щира думка ніколи не може бути логічно суперечливої по своїй структурі. Логічна несуперечність є хоча й недостатнім, але обов'язковим формальним критерієм усякої наукової теорії

Таким чином, знання закону протиріччя дозволяє уникнути суб'єктивних протиріч, зробити мислення несуперечливим і исключающим логічною оманою. Разом з тим, наполягаючи на виключенні логічних протиріч, не слід намагатися втиснути все різноманіття протиріч у прокрустово ложі логіки

/>

Все для школы: темы сочинений, разработки уроков. Изложения и пересказы сюжетов. Конспекты уроков и поурочное планирование. Сценарии, диктанты и контрольные для проведения уроков.

Учебные пособия и тематические ссылки для школьников, студентов и всех, занимающихся самообразованием

Сайт адресован учащимся, учителям, абитуриентам, студентам педвузов. Справочник школьника охватывает все аспекты школьной программы.